چرا تبلیغات محیطی؟

در دنیای مصرفی امروز ، به خاطر وفور پیام های تبلیغاتی ، انتقال یک پیام واضح و موًثر برای نام های تجاری دشوار شده است. در تبلیغات محیطی ، << هم جواری >> به معنای نزدیک بودن به محل یا زمان تصمیم گیری خریدار برای خرید است. در عین حال ، این تاًثیر << هم جواری >> است که می تواند با مخاطب قرار دادن مشتری در مکان و زمان درست و با پیام درست ، از تبلیغات محیطی در عصر حاضر، یک رسانه ی موًثر بسازد.

معنا و تفاوت استراتژی تبلیغات ATL ، BTL و TTL در چیست؟

ATL، BTLو TTL سه اصطلاح مهم و کاربردی در دنیای تبلیغات و بازاریابی به شمار می آیند. که در این مجال سعی شده ضمن معرفی هر یک از این مفاهیم، معنا و تفاوت آنها نیز شرح داده شود .

بازاریابی و تبلیغات چریکی "ترجمه شده توسط امیر فرجی و پریسا مهاجرانی "

برخلاف کشورهای اروپایی همسایه، مفاهیم بازاریابی چریکی، تبلیغات چریکی و هنر چریکی در ترکیه شناخته شده نیست و به همین دلیل این رویکردهای بازاریابی اساس و پایه قوی در ترکیه ندارد. توجه به این اصل، هدف این تحقیق تعیین فاکتورهای اصلی مفهوم بازاریابی چریکی و بررسی روابط داخلی میان آنها با بررسی نمونه های بازاریابی چریکی و تبلیغات چریکی و تکنیک هایی می باشد که توسط جی کنارد لوینسون در سال 1984 برای اولین بار مطرح شد.

محتوای تولید کاربر و نقش ان در بازاریابی آنلاین

اگر جز کسب وکارهایی هستید که به تازگی شروع به کار کرده اید و یا کسب و کار شما مبتنی بر تجارت الکترونیک است، احتمالا با موضوع تولید محتوا آشنا هستید.

راهکار هایی برای انتخاب اسم برند

انتخاب اسم برند ، مثل انتخاب اسم نوزادی است که بعد هاً قرار است هویت منحصر به فرد خودش را داشته باشد. پس انتخاب آن اصول مخصوص به خود را دارد.

تبلیغات محیطی چیست؟

تبلیغات محیطی قدیمی ترین روش تبلیغاتی باید دانست. تبلیغات محیطی به عناصر فیزیکی قابل اجراکه در معرض دید بینندگان است گفته می شود. تابلوهای تبلیغاتی، فضاهای تبلیغاتی بدنه اتوبوس ها از انواع تبلیغات محیطی به شمار می آیند.

>